İlaç kullanırken beslenmeye dikkat

02 Ocak 2014
İlaç kullanırken beslenmeye dikkat

Ço­ğu­muz pek ­çok ne­den­den do­la­yı ilaç kul­la­nı­yo­ruz. An­cak ilaç kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da tü­ke­ti­len be­sin­le­rin ilaç­la­rın et­ki­si­ni azal­tı­cı ve­ya ar­tı­rı­cı et­ki­le­ri ola­bi­li­yor. Fay­da bek­ler­ken za­ra­ra hat­ta ha­ya­ti teh­li­ke­ye yol açan ilaç be­sin et­ki­le­şim­le­ri­ni ve han­gi be­si­nin han­gi ilaç­ta ölüm­cül za­rar­la­rı ol­du­ğu­nu İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tinga­le Has­ta­ne­si Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Dr. Öz­gür Şa­mil­gil ak­tar­dı.

SÜT VE SÜT ÜRÜN­LE­Rİ, KAL­Si­YUM iÇE­RENLER

Flo­ro­ki­no­lon ve tet­ra­sik­lin gru­bu an­ti­biy­otik­ler, se­fu­rok­sim isim­li an­ti­bi­yotik, bi­fos­fo­nat gru­bu ke­mik eri­me­si ilaç­la­rı, me­tot­rek­sat isim­li ro­ma­tiz­ma ila­cı, kal­si­yum içe­ren bu tip gı­da­lar ve ilaç­lar­dan 2 sa­at ön­ce ve­ya 6 sa­at son­ra alın­ma­sı ge­re­ki­yor yok­sa emi­li­mi bo­zu­lur. Kan­sız­lık için kul­la­nı­lan de­mir ile süt ve süt ürün­le­ri, pek­mez, su­sam, fın­dık, fıs­tık, ku­ru­tul­muş mey­ve­ler, ku­ru bak­la­gil­ler, ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. De­mir emi­li­mi bo­zul­ma­ma­sı için en az 2 sa­at son­ra tü­ke­til­me­li­dir.

GREY­FURT SU­YU KAS ERiME­Si YA­PA­Bi­LiYOR

Bu mey­ve­nin ken­di­si­nin de­ğil ama su­yu­nun faz­la mik­tar­da tü­ke­ti­mi (gün­de 1 lit­re ve üze­ri) özel­lik­le sta­tin gru­bu ko­les­te­rol ilaç­la­rı­nın ba­zı­la­rı­nın ba­ğır­sak­ta par­ça­lan­ma­sı­nı ge­cik­ti­re­rek kan se­vi­ye­le­ri­ni ar­tı­rı­yor. Bu da kas ağ­rı­la­rı, kas kramp­la­rı ve kas eri­me­si gi­bi yan et­ki­le­rin ar­tı­şı­na ne­den ola­bi­li­yor. Kal­si­yum an­ta­go­nis­ti gru­bu tan­si­yon ilaçlarının etkisini arttırabiliyor bu da başta tansiyon düşüklüğü riski doğuruyor. Ayrıca kabızlık, kalp atışlarında yavaşlamaya neden olabiliyor. Erkeklerde sertleşme sorunu için kullanılan ilaçların etkisini artırması tansiyon düşüklüğü, görme bozukluğu gibi şikayetleri ortaya çıkarabiliyor. Östrojen içeren doğum kontrol hapla­rı­nın ya­n et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­li­yor. Ba­zı an­ti­dep­re­san, psi­ki­yat­ri, kalp ritim, kan­ser ilaç­la­rı da et­ki­le­şe­bi­li­yor.

PRO­TE­İN­DEN ZEN­GİN BE­SİN­LER

Prop­ra­no­lol isim­li be­tab­lo­ker gru­bu ila­cın ne­fes dar­lı­ğı, tan­si­yon ve na­bız dü­şü­rü­cü et­ki­si­ni art­tı­rır. Par­kin­son ila­cı car­bi­do­pa/le­vo­do­pa ve as­tım ila­cı te­ofi­li­nin et­ki­si­ni azal­tır.

BOL LİF­Lİ BE­SİN­LER

Özel­lik­le ko­les­te­rolü dü­şür­mek için tü­ke­ti­len yu­laf, ke­pek­li ek­mek gi­bi bol lif­li be­sin­ler, şe­ker ila­cı Met­for­min, gu­atr ila­cı Le­vo­ti­rok­sin, pe­ni­si­lin, kalp ila­cı Di­go­xin gi­bi ilaç­la­rın emi­li­mi­ni bo­za­rak et­ki­le­ri­ni azal­tır.

Tİ­RA­MİN İÇE­REN BE­SİN­LER

Bu tür, es­ki­til­miş pey­nir, sa­lam, so­sis, su­cuk, in­cir, bak­la, la­ha­na tur­şu­su, so­ya so­su, ta­vuk ve­ya da­na ci­ğe­ri, şa­rap, ti­ra­min pro­te­ini zen­gin be­sin­ler ba­zı an­ti­dep­re­san­la­rın yan et­ki­si­ni çok ar­tı­rır, ritim bo­zuk­lu­ğu, tan­si­yon yük­sek­li­ği, ba­şağ­rı­sı, kus­ma, ter­le­me ve ate­şe hat­ta ölü­me ne­den ola­bi­lir.

KO­YU YE­ŞİL YAP­RAK­LI SEB­ZE­LER

Kan su­lan­dı­rı­cı War­fa­rin ad­lı ila­cın et­kin­li­ği bu gı­da­lar­da­ki K vi­ta­mi­ni­nin blo­ke edil­me­siy­le sağ­lan­dı­ğı için bu gı­da­la­rın gün­lük tü­ke­ti­mi hep eşit mik­tar­da tu­tul­ma­lı­dır. Ak­si takdir­de kan ya çok su­la­nır ya da pıh­tı­laş­ma­ya eği­lim gös­te­rir.

PO­TAS­YUM İÇE­REN BE­SİN­LER

Po­tas­yum tu­tu­cu ba­zı tan­si­yon ilaç­la­rı ve id­rar sök­tü­rü­cü kul­la­nan­lar­da, pa­ta­tes, muz, ka­yı­sı, por­ta­kal su­yu gi­bi po­tas­yum­dan zen­gin gı­da­lar kı­sıt­lan­maz­sa ölüm­cül kalp arit­mi­le­ri ya­şa­na­bi­lir.

C Vİ­TA­Mİ­Nİ

C vi­ta­mi­ni de­mir emi­li­mi­ni ko­lay­laş­tı­rır. C vi­ta­mi­ni be­ra­be­rin­de kal­si­yum­dan zen­gin süt ve süt ürün­le­ri gi­bi gı­da­lar­la be­ra­ber alı­nır­sa ken­di emi­li­mi bo­zu­lur, aç alın­ma­sı öne­ri­lir. Ba­zı a­ler­ji ilaç­la­rıy­la be­ra­ber alı­nır­sa et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir.

KA­FEiN

Kah­ve, çay, ko­la­lı içe­cek­ler, ener­ji içe­cek­le­ri ba­zı so­ğuk al­gın­lı­ğı ilaç­la­rıy­la be­ra­ber alı­nır­sa si­nir­li­lik, uy­ku­suz­luk, çar­pın­tı, kalp ritim bo­zuk­lu­ğu, tan­si­yon yük­sek­li­ği, ka­bız­lık, id­rar ar­tı­şı ya­pa­bi­li­yor. Ba­zı ne­fes açı­cı bron­şit ilaç­la­rı­nın ya­n et­ki­sini ar­tı­ra­rak aji­tas­yon, ritim bo­zuk­lu­ğu ya­ra­tı­yor. Cip­rof­lok­sa­sin isim­li an­ti­bi­yotik, do­ğum kon­trol hap­la­rı ve kor­ti­zon da ka­fe­inin par­ça­lan­ma­sı­nı ge­cik­ti­re­rek kan dü­ze­yi­nin art­ma­sı­na ne­den olu­yor.

Etiketler :

Kullanıcı Yorumları


Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Benzer Haberler


Turpgiller kanserden koruyor
02 Ocak 2014, Yorum Yapılmamış
Bakanlık sahte ve katkılı ürünleri deşifre etti
02 Ocak 2014, Yorum Yapılmamış
Kist hidatik hastalığını Türk doktor tedavi etti
02 Ocak 2014, Yorum Yapılmamış
Kendinize iyi bakın, uzun yaşayın!
16 Ağustos 2012, Yorum Yapılmamış
Zayıflama hapı içen genç kadın hayatını kaybetti
14 Ağustos 2012, Yorum Yapılmamış
Açık büfeler tatilinizi mahvetmesin!
14 Ağustos 2012, Yorum Yapılmamış